Translate! Word Search Puzzles With Welsh and English Clues/ Cyfieithu! Chwilair Gyda Chliwiau Cymraeg a Saesneg: Learn and Test Welsh Vocabulary With Welsh and English Word Searches

Translate! Word Search Puzzles With Welsh and English Clues/ Cyfieithu! Chwilair Gyda Chliwiau Cymraeg a Saesneg: Learn and Test Welsh Vocabulary With Welsh and English Word Searches

£7.49 / $9.99
About the Book

Learn Welsh the fun way using word search puzzles.

The Welsh language word searches in this book use the Welsh Alphabet! / Mae’r Chwiliadau Geiriau Cymraeg yn y llyfr hwn yn defnyddio’r Wyddor Gymraeg!

Learn, test and practice your Welsh vocabulary and keep your mind active. A fun way to learn Welsh! / Dysgu, profi ac ymarfer eich geirfa Gymraeg a chadw’ch meddwl yn egnïol. Ffordd hwyliog o ddysgu Cymraeg!

Translate the clues to solve the Welsh and English word searches. / Cyfieithwch y cliwiau i ddatrys y chwiliadau geiriau Cymraeg a Saesneg.

What to expect in this book: / Beth i’w ddisgwyl yn y llyfr hwn:

 • 34 Word Searches (translate into Welsh or English). / 34 Chwiliad Geiriau (wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg neu’r Saesneg).
 • These Welsh Word Searches use the Welsh alphabet. / Mae’r Chwiliadau Geiriau Cymraeg hyn yn defnyddio’r wyddor Gymraeg.
 • 9 themes including the park, zoo, numbers, home etc. / 9 thema gan gynnwys y parc, sw, rhifau, cartref ac ati.
 • Find the words horizontally, vertically and diagonally in the puzzle grids. / Dewch o hyd i’r geiriau yn llorweddol, yn fertigol ac yn groeslinol yn y gridiau pos.
 • Answers at the back. / Atebion yn y cefn.
 • Welsh – English word lists at the beginning of each theme for a quick reminder or initial learning. / Rhestrau geiriau Cymraeg i Saesneg ar ddechrau pob thema ar gyfer nodyn atgoffa cyflym neu ddysgu cychwynnol.
 • Includes mini-dictionaries at the back for easy translation. / Yn cynnwys geiriaduron bach yn y cefn ar gyfer cyfieithu hawdd.
 • Large print puzzles and solutions! / Posau ac atebion print mawr!

 

 

Complete themes list: / Rhestr themâu cyflawn:

 • Y Parc (The Park)
 • Yn y Sw (At the Zoo)
 • Ar y Fferm (The Farm)
 • Y Gegin  (The Kitchen)
 • Yr Ardd (The Garden) 
 • Rhifau (Numbers)
 • Ystafelloedd (Rooms) 
 • Lliwiau a Siapiau  (Colours and Shapes)
 • Gartref (At home)

 

This would be the perfect fun gift for all welsh speakers and welsh learners of all ages!

Dyma fyddai’r anrheg hwyl berffaith i bob siaradwr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg o bob oed!

What do you think?

Sign up for Updates
About the Author
Ceri Clark

Ceri Clark has written in several genres including technology guides, children's guides, password books, as well as creating coloring books for adults and children.

Look Inside
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."