Chwilair Cymraeg: Welsh Language Word Searches: Chwiliadau Geiriau, 40 pos yn Gymraeg i blant neu Ddysgwyr Cymru / Word Searches, 40 puzzles in Welsh … Learners.

Chwilair Cymraeg: Welsh Language Word Searches: Chwiliadau Geiriau, 40 pos yn Gymraeg i blant neu Ddysgwyr Cymru / Word Searches, 40 puzzles in Welsh … Learners.

£7.49 / $9.99
About the Book

Welsh Language Word Searches using the Welsh Alphabet! / Chwiliadau Geiriau Cymraeg yn defnyddio’r Wyddor Gymraeg!

Practice your Welsh vocabulary and keep your mind active. A fun way to learn Welsh! / Ymarferwch eich geirfa a chadwch eich meddwl yn egnïol. Ffordd hwyliog o ddysgu Cymraeg!

This book is completely in the Welsh Language. / Mae’r llyfr hwn yn gyfan gwbl yn yr Iaith Gymraeg.

What to expect in this book: / Beth i’w ddisgwyl yn y llyfr hwn:
 • 40 Word Searches completely in Welsh / 40 Chwiliad Gair yn llwyr yn Gymraeg
 • Uses the Welsh alphabet / Yn defnyddio’r wyddor Gymraeg
 • 40 themes including animals, emotions, numbers, school, weather etc. / 40 thema gan gynnwys anifeiliaid, emosiynau, rhifau, ysgol, tywydd ac ati.
 • Large print puzzles and solutions! / Posau ac atebion print mawr!

 

Complete themes list: / Rhestr themâu cyflawn:
 • Y Tymhorau / Seasons
 • Emosiynau / Emotions
 • Ysgol / School
 • Y Corff / The Bosy
 • Dillad / Clothing
 • Lliwiau / Colours
 • Gweithgareddau / Activities
 • Teulu / Family
 • Anifeiliaid y Fferm / Farm Animals
 • Bwyd / Food
 • Ffrwythau / Fruit
 • Gardd / Garden
 • Gwyliau / Holidays
 • Hobïau / Hobbies
 • Mwy o Fwyd / More Food
 • Y Parc / The Park
 • Anifail Anwes / Pets
 • Ailgylchu / Recycling
 • Ystafelloedd / Rooms
 • Y Tymorau Eto / The Seasons Again
 • Rhifau / Numbers
 • Y Sw / The Zoo
 • Yr Ysgol Eto / The School Again
 • Teithio / Travel
 • Llysiau / Vegetables
 • Y Tywydd / The Weather
 • Y Fferm / The Farm
 • Siopau / Shops
 • Pynciau Ysgol / School Subjects
 • Undeb Ewropeaidd / European Union
 • Disgrifio Pethau / Describing Things
 • Dodrefn / Furniture
 • Ieithoedd / Languages
 • Gwledydd / Countries
 • Lleoedd / Places
 • Adeiladau / Buildings
 • Mwy o Adeiladau / More Buildings
 • Swyddi / Jobs
 • Fy Wyneb a Gwallt / My Face and Hair
 • Salwch / Illness

 

This would be the perfect fun gift for all welsh speakers and welsh learners of all ages!

Dyma fyddai’r anrheg hwyl berffaith i bob siaradwr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg o bob oed!

What do you think?

Sign up for Updates
About the Author
Ceri Clark

Ceri Clark has written in several genres including technology guides, children's guides, password books, as well as creating coloring books for adults and children.

Look Inside
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."